תפריט

אלימות במשפחה

מהי מטרת חוק למניעת הטרדה מאיימת?

החוק למניעת הטרדה מאיימת נועד: "להגן על אדם מפני פגיעה בשלוות חייו, בפרטיותו, בחירותו או בגופו, בידי אדם אחר שנקט נגדו הטרדה מאיימת או שפגע בגופו".

מהם האיסורים שחלים על אדם שקיבל צו למניעת הטרדה מאיימת?

להטריד את הנפגע, בכל דרך ובכל מקום, לאיים על הנפגע, לבלוש אחר הנפגע, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו או מעשיו, או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת, עם הנפגע כל קשר בעל פה, בכתב, או בכל אמצעי אחר, להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע או ממקום אחר שהנפגע נוהג להימצא בו בקביעות.

מהי הטרדה מאיימת?

הטרדה מאיימת היא הטרדתו של אדם בידי אחר בכל דרך שהיא או נקיטת איומים כלפיו, בנסיבות בהן יש בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו, או בחירותו של האדם, או כי הוא עלול לפגוע בגופו (המדובר במבחן אובייקטיבי).

הטרדה מאיימת מוגדרת בס' 2 לחוק ויכול שתתבצע בבילוש, במארב או בהתחקות אחר תנועות אדם או מעשיו, בפגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת, בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו, ביצירת קשר עמו בע"פ, בכתב או בכל אמצעי אחר, בפגיעה ברכוש אדם, בשמו הטוב או בחופש התנועה שלו.

גם במקרה שהבעל מטריד את בני המשפחה הטרדה מאיימת- באיומים בבילוש, בפגיעה ברכוש או בחופש התנועה שלהם וכיו"ב, רשאי בית המשפט לתת צו למניעת ההטרדה המאיימת, ובמסגרתו להרחיק את הבעל מן הדירה. גם סמכות זו הינה מכח חוק טריטוריאלי החל על כל הציבור, ולא מכח דין אישי.

מה צריך להוכיח כדי לקבל צו למניעת הטרדה מאיימת?

בניגוד לצו הגנה, אין צורך בהוכחת אלימות במשפחה שהיא פיסית ממשית, ודי להוכיח קיומה של הטרדה, לרבות: בילוש, מעקב, איומים וכד'.

מה קורה במקרה של תלונת סרק?

בסע' 9 לחוק מניעת הטרדה מאיימת נקבע כי אם בית המשפט דחה בקשה למתן צו למניעת הטרדה מאיימת וקבע כי היא קנטרנית, רשאי הוא להטיל על מי שביקש צו הגנה את אלה או חלק מהם:

הוצאות לטובת המדינה ולצד שנפגע, בשיעור שימצא לנכון;

פיצוי נאות למי שנפגע מהגשת הבקשה.

מהו צו הגנה?

לבית המשפט ולבית הדין הרבני יש סמכות לתת צו הגנה שיאסור על הבעל להיכנס לדירה או להתקרב אליה עד מרחק מסויים. הסמכות חלה על כל הציבור ולא מכוח דין אישי (כלומר בין בעל לאישה).

סעיף 2(א) לחוק מניעת אלימות במשפחה:
בית המשפט רשאי לתת צו האוסר על אדם לעשות את אלה כולם או מקצתם או לקבוע להם תנאים (להלן – צו הגנה):

 • להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסויים מאותה דירה, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בה;
 • להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום;
 • לפעול בכל דרך המונעת או המקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן משפחתו, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בנכס;

מהם שיקולי בית המשפט במתן צו הגנה?

בית המשפט יתן צו הגנה כאשר התנהגות מדובר בהתנהגות קיצונית וחריגה.

תמ"ש 1031/99 בש"א 53076/99 השופט: ב.צ. גרינברגר:
"החוק למניעת אלימות במשפחה אינו מיועד למניעת כל סוגי המתח שהינם מנת חלקם של משפחות בפירוק. העובדה שבני זוג הינם מסוכסכים, שהם רבים, ואף צועקים, או מתבטאים קשות אחד נגד השני, והעובדה שתופעות אלו אף משפיעות לרעה באופן הקשה ביותר בשלוותם הנפשי של ילדי בני הזוג – אין בכל אלה כדי להוות עילה להתערבותו של בית המשפט במתן צו הגנה.
רק במקרים חריגים ביותר, כשלא הסכסוך עצמו הוא אשר מביא להפרעה בחייהם התקינים של בני המשפחה, אלא התנהגותו של אחד הצדדים, המתעלל בבני משפחה אחרים או מתנהג באופן חריג וקיצוני באופן שהתנהגותו זו היא אשר מונעת ניהול חיים תקינים – רק אז קיים בסיס למתן צו…".

מהו צו הרחקה?

צו הרחקה הוא צו מניעה שנועד לאסור את כניסתו של הבעל אל ביתם של בני הזוג, בשל הפרת זכות האשה או הילדים למדור שקט ושלו על ידי הבעל.

מה מקור צו ההרחקה?

מקורו בדין האישי הקובע את זכות המדור השקט והשלו.

מתי ניתן צו הרחקה?

 • צו הרחקה ניתן כאשר קיימת אלימות במשפחה שיש בה סכנה מוחשית מיידית לשלום האישה או שלום הילדים.
 • צו הרחקה ניתן כאשר קיימת אלימות שיש בה סכנה מוחשית מיידית לשלום האישה או שלום הילדים.
 • צו הרחקה ניתן מקסימום לשנה ובמקרים חריגים ינתן ללא הגבלת זמן.

מהם שיקולי בית המשפט במתן צו הרחקה?

 • טובת הילדים: בית המשפט הדן בתביעה מאזן בין הזכויות ושוקל את טובת הילדים וזכויותיהם כנגד הנזק להורה המורחק והפגיעה בזכותו (ר' ע"א 4480/93 הנ"ל).
 • מקום מגורי הבעל: אם הבעל לא גר בבית הרי שמדובר באיסור כניסה ולא בגירוש ואז הנטייה לתת את צו הרחקה.
 • תום לב: האם צו הרחקה מבוקש בתום לב מצד האישה או מתוך מטרה להשיג הישגים ממוניים.

מה מטרת צווי ההרחקה?

מטרת צו הרחקה הינה מתן "עזרה ראשונה" והגנה מפני אלימות שהופעלה במשפחה וכן מניעת הישנותה.בדרך כלל מערבים גורמים טיפוליים שונים בקהילה ושני אלה (ביהמ"ש והגורמים הטיפוליים) חוברים יחדיו, בהליכה יד ביד, להשגת המטרה החשובה, מיגור אלימות במשפחה אם ניתן, או מציאת דרך נאותה להגנה על בן המשפחה הנפגע לאורך זמן

מה הם התנאים לקבלת צווי הרחקה?

את ההלכה לעניין צווי הרחקה בעילת אלימות במשפחה מסכם השופט שמגר בע"א 4480/93, בפסה"ד מונה השופט שמגר את התנאים העובדתיים שצריך שיתקיימו לנתינתו:

 • קיומה של סכנה מוחשית מיידית המרחפת על ראשם של האשה והילדים.
 • במעשה האלימות בעלי חומרה מיוחדת.
 • יש להוכיח מי אחראי למריבות ומתי החלו.

אלימות נפשית יכולה לשמש עילה לצו הרחקה בנסיבות מיוחדות. בהתקיים הנסיבות הללו יינתן הצו ולתקופה קצובה.

מהי הזכות למדור שקט?

הזכות למדור שקט ושלו פירושה חובתו של הבעל לספק לאישה מגורים, שבהם תהנה משלווה,ובהם תוכל לחיות את חייה ולעבוד בעבודתה- מבלי שתהייה צפוייה למעשי אלימות או התגרות בלתי נסבלים של הבעל.( ע"א 410/80 )
מכח זכות זו, זכאית האישה לקבל צווים שימנעו את הפרת זכותה וזכות ילדיה למדור שקט ושליו, ובכלל זה צו שימנע את גישתו של הבעל.

מהי אלימות במשפחה?

קיימים כמה סוגי אלימות שהחוק מכיר בהם: פיזית, נפשית, כלכלית, מילולית.

מי מוגדר כבן משפחה בחוק למניעת אלימות במשפחה?

בן זוג, בן משפחה בעבר, הורה או בן זוג של הורה, סב או סבתא, צאצא של בן זוג, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה, אחיין או אחיינית.

האם תופעת האלימות נגד נשים נפוצה?

כן, ההנחה הרווחת היא שיש כיום בארץ בין 150,000 – 200,000 נשים מוכות. כלומר, כל אישה שביעית בישראל הוכתה לפחות פעם אחת בחיי הנישואין שלה ע"י בן זוגה.

מה מאפיין גבר אלים?

בעיקר התנהגותו. הגבר האלים יכול להיות בכל גיל , השכלה ושכבה סוציו אקונומית. כ-80% מהגברים האלימים מתפקדים בצורה נורמטיבית ותקינה במערכות אחרות והם נראים סימפטיים ולא מאיימים – אנשים מן הישוב. התנהגותו האלימה מתבטאת בתוך המשפחה ומאופיינת בעיקר בסימנים אלו:

 • רכושנות כלפי האישה.
 • קנאה לאישה – כהצדקה לשימוש באלימות.
 • בידוד האישה מקרוביה
 • הפחדת האישה (שבירת חפצים, פגיעה ברכוש, שימוש בנשק)
 • האשמת האישה באלימות כלפיה.
 • הכחשת האלימות.
 • איום בפגיעה עצמית והתאבדות.

מה ניתן לעשות כאשר מתפרצת אלימות?

לפנות למשטרה לתיעוד תלונה. לפנות לבית משפט למשפחה או לבית הדין הרבני (רצוי באמצעות עורך דין) על מנת להוציא צו מתאים.

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך:

15 טיפים לפני פתיחת הליך גירושין

מגשר גירושין כפר סבא

חיפשתם מגשר גירושין כפר סבא? עורכת דין יונית גזל היא מגשרת גירושין מוסמכת, הפועלת במרחב השרון בכלל ובאזור כפר סבא בפרט ובעלת ניסיון רב שנים ומומחיות רבה

קרא עוד »
פתיחת תיק גירושין בהסכמה

פתיחת תיק גירושין בהסכמה

פתיחת תיק גירושין בהסכמה צריך להיות מותנה בכך שבני הזוג הגישו הסכם גירושין לאישור בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה. הסכם גירושין הוא

קרא עוד »
הפחתת דמי מזונות

הפחתת דמי מזונות

האם ניתן להגיש תביעה להפחתת דמי מזונות? התשובה היא כן. בית המשפט העליון קבע כי "פסיקת מזונות היא מתחומי המשפט שאין בהם סופיות, ובשינוי נסיבות

קרא עוד »
דילוג לתוכן