תפריט

הסכם לחיים משותפים ויחסי ממון – דוגמא

דוגמא להסכם לחיים משותפים ויחסי ממון

שנערך ונחתם ב-_______ ביום __  לחודש ____ בשנת ________

בין: ______________________

שיקרא להלן לשם הקיצור:

מצד אחד –

לבין: ________________________

שתיקרא להלן לשם הקיצור:

מצד שני  –

הואיל ובן הזוג ________ בעל ת.ז. _____ובת הזוג _____ בעלת ת.ז. ______ יש לתאר מצב משפחתי (להלן:"בני הזוג")

והואיל ובני- הזוג חיים יחדיו כ"ידועים בציבור" מתאריך _____,או מתכוונים לחיות יחד מתאריך _____ וכזוג נשוי לכל דבר ועניין, זאת מבלי להינשא, בתקווה שחייהם המשותפים  ימשיכו כתקנם עד אחרית ימיהם ושנותיהם;

והואיל ולכל אחד מבני –הזוג רכוש משלו וכן זכויות וחיובים משלו;

והואיל ובני הזוג מעוניינים כי על יחסי הממון שביניהם יש לכתוב האם תחול חזקת השיתוף או לא תחול חזקת השיתוף ו/או כוונת השיתוף ו/או שיתוף מכח הדין הכללי.

והואיל והואיל וברצון הצדדים להחיל ביניהם הפרדת נכסים מוחלטת;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

 

1. מבוא 

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. כותרות הסעיפים הינן לשם נוחות בני- הזוג בלבד, ולא תשמשנה לפרשנות ההסכם וסעיפיו.

 

2. הצהרות בני הזוג

1. בני הזוג מצהירים כי נהגו בתום לב, אחד כלפי רעהו, בכל הקשור לעריכתו של הסכם זה ולהסכמות שעוגנו בו.

2. בני הזוג מתחייבים לנהוג בתום לב, האחד כלפי רעהו, בכל הנוגע והקשור להסכם זה ולקיום הוראותיו.

3. בני הזוג מצהירים כי אין ולא תהייה להם כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא האחד כלפי משנהו, במהלך או בסיום החיים המשותפים למעט האמור בהוראות הסכם זה.

 

3. יחסי ממון

1. בני הזוג מעוניינים כי על יחסי הממון שביניהם יחול הסדר רכושי הקובע – יש לקבוע האם יחול שיתוף ואם כן לפרט על איזה רכוש או שמדובר במשטר של הפרדה רכושית מלאה.

 

4. בעלות בנכסים, כספים, רכוש זכויות וחובות

1. הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי כל הרכוש שהיה או יהיה בבעלותו של כל אחד __________ יש לכתוב אם הוא יחשב כמשותף או לא

2. לפרט רכוש משותף

3. לפרט רכוש שלא משותף, להתייחס מה קורה בפרידה.

4. להתייחס לחובות

5. להתייחס למתנות וירושות

 

5. פקיעת הקשר עקב פירוד 

1. להגדיר הודעת פרידה (להלן:"הודעת פירוד").

2. להגדיר תהליך פרידה, זמן פינוי מדירה משותפת.

3. יש להתייחס למזונות שיקום לאחר פרידה. האם בת הזוג תקבל סכום ספציפי כל חודש לתקופה מסויימת. לפרט סכום ולפרט תקופה.

 

6. פקיעת הקשר עקב מוות

1. להגדיר מה קורה בזמן פטירה. יש לערוך במקביל גם צוואה. ההגדרה בהסכם תקבע את היקף העיזבון אבל לא  יכולה לשמש במקום צוואה.

2. להתייחס לפנסיית שאירים, מוטבים בקופות בטוח חיים וכד'.

 

7. מגורים משותפים

1. אם מתגוררים בדירת אחד הצדדים יש להגדיר מה קורה לגבי פינוי דירת הצד השני בזמן מחלה קשה או מצב סיעודי.

 

8. מטלטלין

1. מה קורה עם המטלטלין בפרידה

2. מה קורה עם המטלטלין במקרה של מוות. (יש לכתוב אותו דבר בצוואה)

 

9. אובדן כושר שיפוט

מה קורה אם קיים מצב של אובדן כושר שיפוט. האם יש ייפוי כוח מתמשך או נדרש למנות אפוטרופוס. אם מדובר באפוטרופוס יש להכין במקביל מסמך הבעת רצון.

מומלץ מאוד לערוך במקביל ייפוי כוח מתמשך אצל עו"ד מוסמך. זהו המסמך היחידי שניתן לתת בו הוראות מחייבות במקרה של אי צלילות. בנושא זה ראה ייפוי כח מתמשך.

 

שונות

1. הצדדים מצהירים כי קראו הסכם זה בעיון ותוכנו הוסבר להם בשפה מפורשת וברורה. כמו כן מצהירים הצדדים כי חתמו על הסכם זה בהיותם בדעה צלולה, מרצונם החופשי והטוב ותוך הבנת משמעותו ותוצאותיו.

2. כל שינוי או תוספת להסכם זה ו/או ביטול הוראה מהוראותיו, לא יהא להם תוקף, אלא אם נעשו בכתב ונחתמו ע"י שני הצדדים לו.

 

תוקף

1. הצדדים מבקשים לאשר הסכם זה, ולתת לו תוקף של פסק דין, בבית משפט לענייני משפחה בכפר סבא מכח סעיפים 3(ג) לחוק בית משפט לענייני משפחה, תשנ"ה -1995.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

________________                                                                ________________

חתימת האיש                                                                                   חתימת האשה

לפני עריכה ואישור דוגמא להסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור, יש להתייעץ עם עורך דין המוסמך בתחום, המסמך המצורף מהווה דוגמא כללית להסכם לחיים משותפים ואין להסתמך עליו.

דילוג לתוכן