תפריט

בית דין רבני

מהו צו הגבלה?

צו המגביל את אחת או יותר מזכויותיו של הבעל כגון: זכות יציאה מן הארץ, זכות לקבלת דרכון, זכות לקבלת רישיון נהיגה, זכות להתמנות או להיבחר למשרה על-פי דין, זכות להחזיק חשבון בנק או למשוך שיקים.

האם במקרה ובו הבעל מסרב ליתן גט לאשתו, ניתן יהא להפעיל את צו ההגבלה?

כן. אולם צו ההגבלה אינו מוגבל רק למקרה של כפיית גט.

האם בית-הדין הרבני מוסמך להורות על צו תשלומים כאשר מדובר בחוב מזונות?

כן. אולם סמכות כאמור תועבר להחלטתו של בית דין רבני רק לאחר הפניה של ראש ההוצאה לפועל וזאת רק לאחר שהאחרון ראה הצדקה לכך מטעמים מיוחדים שיירשמו.

האם לבית-הדין הרבני הסמכות לדון לפי חוק מניעת הטרדה מאיימת?

כן, ובתנאי שהנפגע הוא בן משפחה של הפוגע ובית-הדין הרבני מוסמך לדון לפי חוק למניעת אלימות במשפחה.

האם בית-הדין הרבני מוסמך לדון לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א1991?

כן.

מהו צו הגנה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה?

הצו הניתן על-ידי בית-הדין הרבני או בית-המשפט האוסר על אדם להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסויים מאותה דירה, להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום.

מהו צו הרחקה?

צו הרחקה הוא צו מניעה שנועד לאסור את כניסתו של הבעל אל ביתם של בני הזוג. מקורו של צו ההרחקה הוא בדין האישי, הקובע את זכות המדור. זכות המדור כוללת מדור שקט ושלו.

מקום המשפט בבית-הדין הרבני – היכן?

על התובע להגיש את תביעתו אל בית דין רבני אזורי הרבני באיזור בו נמצא הנתבע שכן, התובע הולך אחר הנתבע.

מה ייחשב כמקומו של הנתבע?

כמקומו של הנתבע יראו את מקום מגוריו הקבוע, מקום עבודתו הקבוע או מקום עסקיו העיקריים.

היכן תוגש תביעה כאשר לנתבע אין מקום קבוע?

כאשר אין לנתבע מקום קבוע ייחשב מקום הימצאו כמקומו ושם תוגש התביעה.

האם יכול צד לחזור בו מהסכמתו לסמכותו של בית-הדין הרבני (שלא בעניין גירושין)?

עליו להגיש בקשה לבית הדין שאליו הוגשה הבקשה. לבית הדין הסמכות לקבל את הבקשה או לדחותה. כמו-כן, בסמכותו של בית-הדין להחליט בדבר ההוצאות שנגרמו לצד מסויים עקב התביעה או הבקשה. כאשר בית-הדין הרבני החליט שלא להיעתר לבקשה לביטול התביעה, רשאי הוא לפסוק בהתאם לחומר שנמצא בתיק או לתת כל הוראה בדבר המשך הדיון בפניו.

האם הדיונים בבית-הדין הרבני הינם בדלתיים סגורות או פתוחות?

הדיונים בענייני משפחה ובבקשות לגיור מתנהלים בדלתיים סגורות. בשאר העניינים – בדלתיים פתוחות, אלא אם בית-הדין הורה אחרת במשפט מסויים או בישיבה מסויימת. אולם, בית-הדין הרבני רשאי להרשות או לא להרשות את נוכחותו של אדם מסויים או סוגי בני-אדם.

מהי כריכה?

כריכה מלשון כרוך כלומר נושא הכלול בנושא התביעה .

מהם הנושאים אותם ניתן לכרוך?

עניינים שההכרעה בהם דרושה לשם חיסול יעיל של יחסי בני הזוג המתגרשים.

מהם הנושאים שאינם ניתנים לכריכה?

עניינים שההכרעה ביניהם אינה דרושה לצורך חיסולם היעיל של יחסי בני הזוג המתגרשים. לדוגמא מזונות קטינים נדרשים להתברר בנפרד מהתביעה העיקרית.

האם נושא החזקתם של ילדים לאחר הגירושין הינו נושא הכרוך "לפי עצם טיבו וטבעו" תביעת הגירושין?

כן.

האם נושא חינוכם של הילדים הינו נושא הכרוך "לפי עצם טיבו וטבעו" בתביעת הגירושין?

לא. נושא חינוכם של הילדים איננו נחשב כ-"עזרה ראשונה" כגון נושא ההחזקה, ולכן לנושא החינוך יש לפרש ולפרט בתביעת הגירושין.

מהי המשמעות לאי-פירוט נושא החינוך בתביעת הגירושין?

במקרה שכזה משלא פורט ופורש נושא החינוך, בית-הדין הרבני לא קנה סמכות לדון בנושא החינוך, אלא רק בהסכמת שני הצדדים.

האם מחלוקת לגבי סכום כסף, שהתקבל כתוצאה ממכירת דירת בני-הזוג הינה עניין הכרוך מעצם טיבו וטבעו בתביעת הגירושין?

לא. מחלוקת כאמור נושאת אופי אזרחי, שכן צד המעוניין לכרוך נושא זה, עליו לטעון זאת מפורשות בכתב תביעתו.

לצורך מה קיימים מבחני הכריכה?

מבחנים אלו עוזרים לבית-המשפט לברר האם תביעה לגירושין שהגיש אחד הצדדים נגד משנהו הוגשה מתוך רצון כן ואמיתי להביא את חיי הנישואין לסיומן או שמא תביעת הגירושין הוגשה אך ורק מטעמים טקטיים, על-מנת לסכל את תביעת האחר בבית-משפט לענייני משפחה.

היכן תידון השאלה האם תביעת הגירושין כנה?

בבית הדין הרבני או בבית משפט למשפחה.

על מי מוטל נטל ההוכחה כי נתקיימו יסודות הכריכה?

על המבקש.

האם תביעה לשלום-בית ולחילופין גירושין, פוגמת בכנות תביעת הגירושין?

לא.

מתי נבדקת כנות הכריכה?

בעת הגשת התביעה ולאחריה.

על פי מה יוכרע האם תביעת הגירושין כנה?

על-פי מכלול החומר שהוגש לרבות נוסח תביעת הגירושין, חקירת הצדדים, פרוטוקולים, במידה וישנם, ונסיבות נוספות האופפות את התביעה.

אישה התובעת את מזונותיה אשר אינם כרוכים בגירושין, היכן תגיש את תביעתה? לבית-הדין הרבני או לבית-משפט לענייני משפחה?
תביעה שכזו תוגש לפי בחירתה של האישה.

מהן עילות הגירושין המאפשרות לבן הזוג להתגרש?

העילות מתחלקות לשני סוגים:

עילות גירושין אובייקטיביות מצב ממנו סובל אחד מבני הזוג.

עילות גירושין סובייקטיביות מצב הנובע מהתנהגותו של בן זוג.

מהן עילות גירושין אובייקטיביות?

כאשר אחד מבני הזוג סובל מפגם גופני או נפשי שאינו מאפשר קיום תקין של חיי הנישואין, יכול הדבר להוות עילת גירושין. מספר דוגמאות למצבים מסוג זה: אחד מבני הזוג סובל ממום שאינו מאפשר לו קיום יחסי אישות, האישה עקרה או גבר עקר (מעל 10 שנים ללא ילדים).

מהן עילות גירושין סובייקטיביות?

כאשר התנהגותו של אחד מבני הזוג פוגעת בצורה קשה בחיי הנישואין, יכול הדבר להוות עילת גירושין.

לדוגמא:

  • סירוב מצד הבעל או האישה לקיים יחסי מין .
  • אישה זנתה תחת בעלה.
  • טענה של האישה כי הבעל "רועה זונות" (הולך לנשים אחרות).
  • הכשלה או מעבר ביודעין על מצוות הדת
  • התנהגות אלימה מתמשכת
  • התמכרות לסמים או אלכוהול

האם כאשר האישה סובלת ממחלת הנפילה וכתוצאה מכך איננה יכולה להרות, מהווה עילה לגירושין?

תלוי. בית-הדין הרבני בוחן את ידיעתו של הבעל טרם נישואיו עם האישה

האם תביעה להכריז על אישה כמורדת הינה בסמכותו הייחודית של בית-הדין הרבני?

כן.

מהי תביעה לשלום בית?

תביעה לאכיפתן של החובה המוטלת על כל אחד מבני הזוג לחיות חיי אישות עם בן זוגו, ושל זכותו של כל אחד מבני הזוג לקיים חובה זו כלפיו.

מי מוסמך לדון בתביעת שלום בית?

סמכות השיפוט הייחודית היא של בית דין רבני.

האם הדיינים יכולים באמת להכריח בן זוג לחזור ולקיים יחסים עם מי שאינו רוצה?

לא, לבית הדין אין ממש יכולת לעזור לאישה או לבעל המבקשים מבן-זוגם לחזור לחיי שלום. אם הדיינים משתכנעים שהתביעה כנה ושאכן יש סיכוי לשלום, הם יאמרו זאת לצד הסרבן וידברו אל ליבו.

הדיינים יכולים לקרוא לאחד הצדדים לחזור הביתה ולקיים את כל חובותיו כבן זוג, אבל אין בסמכותם לכפות החלטה כזאת. הם יוכלו להטיל סנקציות כספיות מסוימות על הצד הסרבן .

מה הסעדים שניתן לקבל במסגרת תביעה לשלום בית?

הגשת תביעה לשלום-בית מאפשרת לתובע או לתובעת לקבל כמה וכמה צווים מהירים מבית הדין לדוגמא: צו עיכוב יציאה מן הארץ נגד הנתבע יינתן כדבר שבשגרה אם התובע יכתוב שיש חשש שבן-זוגו יעזוב את ישראל לתקופה ממושכת, ולכן העזיבה תסכל את האפשרות לדון בתביעה.

כיצד נערך טקס מתן הגט?

טקס מתן הגט נערך בבית הדין הרבני בארבעה שלבים: השלב הראשון, שלב בירור השמות, והוא עשוי להיערך במועד בנפרד. שלושת השלבים האחרים- ביטול המודעות, כתיבת הגט על ידי הסופר ומסירת הגט עצמו והם נעשים תמיד ברצף אחד.

מה משמעות הטקס?

לטקס שתי מטרות: מטרה ראשונה: הדיינים מבקשים להיות בטוחים בכוונת הצדדים לצעד בו הם נוקטים. מטרה שניה: לשחזר את פסוקי התורה המתארים את הגירושין "כִּי יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה וּבְעָלָה, וְהָיָה אִם לֹא תִמְצָא חֵן בְּעֵינָיו כִּי מָצָא בָהּ עֶרְוַת דָּבָר וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ וְשִׁלְּחָהּ מִבֵּיתוֹ".

מהו סדר נתינת הגט?

לאחר בירור שמות נערך סידור הגט.השלב הראשון בסידור הגט הוא ביטול המודעות. ביטול המודעות הוא למעשה ביטולן של התחייבויות קודמות. לאחר ביטול המודעות מתבצעת כתיבת הגט. בתום הכתיבה קוראים העדים את הגט וחותמים בתחתית הקלף את שמותיהם. לאחר החתימה תיכנסו אל אולם בית הדין אשר דייניו יקראו את הגט בקפידה. עם תום בדיקת הגט ואישורו, מתחיל טקס מסירת הגט. אקט מסירת הגט מיד האיש ליד האישה הוא המסיים באופן סמלי את חיי הנישואין שלכם.

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך:

הסכם ממון על דירה

הסכם ממון על דירה הוא אחד ההסכמים היותר שכיחים בישראל של 2023. כאשר בני זוג עתידים להינשא אחד לשני ובבעלות אחד מבני הזוג או שניהם,

קרא עוד »
צוואה הדדית

איך אפשר לבטל צוואה הדדית

צוואה הדדית צוואה הדדית נערכת ונחתמת על ידי שני בני זוג, תוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואתו של האחר. ניתן לערוך צוואה הדדית

קרא עוד »
תלונת שווא אלימות במשפחה

תלונת שווא אלימות במשפחה

החוק למניעת אלימות במשפחה, נחקק לטובת נשים ולמניעת אלימות כנגדן, אולם לדאבוננו קיימים מקרים בהם נשים מנצלות את רגישות המערכת כלפיהן וכחלק מאסטרטגיה של ניהול

קרא עוד »
הסכם לזוגות חד מיניים

הסכם לזוגות חד מיניים

זוגות חד מיניים (שני גברים הומוסקסואלים או שתי נשים לסביות) שנישאים זה לזו בנישואים אזרחיים בחו״ל או חיים יחד ומנהלים משק בית משותף יכולים לערוך

קרא עוד »
דילוג לתוכן