תפריט

תיקון צו ירושה וצו קיום צוואה

תיקון צו ירושה וצו קיום צוואה

צו ירושה וצו קיום צוואה תקפים כלפי כל העולם כל עוד לא תוקנו או בוטלו (ס' 71 לחוק).

גם לאחר שניתן צו ירושה או צו קיום צוואה, ניתן לשנות אותו או לבטל אותו וזאת מכוח סעיף 72 לחוק הירושה וזאת על סמך עובדות או טענות חדשות שלא היו בפני הרשם בזמן מתן הצו.

הרשם יכול לסרב לתיקון אם יתברר לו שהמבקש לא עשה זאת  בהזדמנות הסבירה הראשונה, במקרה כזה הוא יעביר את הבקשה לבית המשפט.

במידה ומדובר בתיקון מהותי או שקיימת התנגדות לתיקון הצו, נשללת הסמכות של הרשם להכריע בעניין והנושא יעבור לבית המשפט (ראה ת"ע  7181/01 בושאשרי נ' חרזי).

בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה/צוואה תוגש לאותו בית משפט אשר נתן את הצו המקורי.

אחרי שעוברת הבקשה לבית המשפט יראו את מבקש התיקון כתובע ואת היורש בצו כנתבע בתובענה.(תק' 27).

שיהוי הינה טענה החוסמת את האפשרות לתיקון הצווים וזאת על פי תקנה 27ג' לתקנות הירושה. השינוי מהווה מחסום לדיון מחודש על מנת שלא יפגע עיקרון סופיות הדיון. למרות זאת המחסום הוא לא החלטי וסופי. השיהוי נמדד מהמועד שבו המבקש גילה עובדה או טענה חדשה המצדיקה את הביטול (ע"א 2590/95). אדם אשר יכל לברר אודות ירושה ולא עשה כן בהזדמנות הראשונה הוא  מסתכן בכך שיאבד אותה.

מי יכול לבקש תיקון או ביטול צו ירושה/קיום? 

כל אדם שהוא "מעוניין בדבר" רשאי להגיש בקשה, גם  נושה של העזבון וגם האפוטרופוס הכללי המייצג נעדר לאחר שניתנו הצווים יכול לבקש את תיקנם. בע"א 295/85 נקבע כי האפוטרופוס הכללי לא מחויב להראות טענות ועובדות חדשות בבקשתו לתקן או לבטל את הצווים שניתנו כי קיבל את המינוי לאחר מתן הצווים.

מהם השיקולים של בית המשפט אם לקבל טענת שיהוי או לדחותה?

  1. סיבת השיהוי – בית המשפט יבחן את טיבה ומשקלה של העובדה של הטענה החדשה מול מידת האיחור בהגשת הבקשה.
  2. נימוק טוב לסיבת השיהוי – בית המשפט יבדוק את ההסבר לאיחור והקושי שהוא מעמיד בפני מי מהצדדים לבירור העובדות (ראה מקרה טורנר ע"א 4440/91 ומקרה לישנסקי ע"א 516/80). לנימוק מדוע המבקש חיכה הרבה זמן ייתן בית המשפט משקל עיקרי ונכבד.

הסבר משכנע שהוא גם סביר וגם הגיוני לסיבת השיהוי, יכול לתפוס גם אם עבר זמן רב והסבר לא משכנע לא יתפוס גם אם עבר זמן קצר. (ראה ת"ע 7181/01 ומנגד ע"א 671/88).

איך מגישים בקשה לביטול או תיקון של צו ירושה/קיום?

תקנה 27 לחוק הירושה קובעת כי הבקשה תוגש לרשם הירושות או לבית המשפט, זה תלוי מי נתן את הצו. בבקשה צריך לצליין את שמות כל היורשים ואת כתובותיהם, יש לפרט את העובדות בצורה מעמיקה ולאמת אותם בתצהיר. אפשר לצרף בקשה לעיכוב ביצוע של החלטה שהוא נתן בקשר.

איך ישפיע שינוי או ביטול צו ירושה על מי שהסתמך על הצו?

החוק נותן הגנה באמצעות סע' 73. החוק קובע כי אדם שרכש זכות בתום לב ושילם עבורה תוך שהסתמך  על צו ירושה או על צו קיום שהיה בתוקף באותה עת, או אדם אשר שילם חוב בתום לב בגלל שהסתמך על הצו החב – לא תבוטל זכותו גם אם הצו תוקן או בוטל לאחר מכן. 

התיישנות מכוח חוק ההתיישנות

על פי חוק הירושה העילה נוצרת בתאריך פטירת האדם. כי אז על פי עקרון הנפילה המידית זכאי היורש לחלקו בעזבון המנוח גם אם הוא לא ידע מכך. יוצא מזה שעל פי חוק ההתיישנות מניין הימים יתחיל ביום מותו של המוריש.

לפי ס' 18 לחוק ההתיישנות בנסיבות החוק לא תסתיים תקופת ההתיישנות לפני שעברה לפחות שנה מן היום שהועברה לו הזכות ובהתאם לסעיפים 7 ו- 8 לחוק ההתיישנות אם יוכח כי היתה תרמית והונאה יידחה מניין זמן ההתיישנות.

מה צריך להוכיח כדי לבקש ביטול צו ירושה או צו קיום

בית המשפט הבהיר לא פעם כי בקשה לביטול צו קיום צוואה הינה חריג לכלל בדבר סופיות הדיון וולא בנקל יסכים לכך. מדובר במשימה לא פשוטה. על הצווים הללו מסתמכים הרשויות, הבנקים, רוכשים וכו'. לכן, על המבקש את הביטול להוכיח כי:

  1. תום לב ונקיון כפייםבית המשפט קבע כי מבקש קיום הצו צריך להוכיח לבית המשפט שהוא עצמו לא אשם שנפל בצו הקיום טעות שברצונו לתקן.
  2. ראשית ראיה  – הראיות צריכות לשכנע את בית המשפט באמיתות טענותיו לשיהוי.
  3. טענת אי כשירות המנוח וטענת השפעה בלתי הוגנת אם מדובר בבקשה לבטול צו קיום צוואה הרי שהוכחת טענה שהמנוח לא היה כשיר בעת עריכת הצוואה תבטל את הצוואה ומאידך גם את צו הקיום, ואותו הדבר לגבי הוכחת הטענה של השפעה בלתי הוגנת.
דילוג לתוכן