תפריט

מזונות ילדים

האם חייב האב לשלם מזונות ילדים בכל מקרה?

כן. חובת האב לתשלום מזונות חלה ללא קשר לסטטוס שלו עם אם הקטין. שכן, "קטין רשאי לתבוע מזונות מהוריו או מאחד מהם, גם כשלא נתקיימו נישואין בין הוריו".

יודגש, כי חובת המזונות מוכרעת על-פי הדין האישי, קרי, המשפט העברי ועל פיו חובת המזונות לילדים קטינים מוטלת על האב. ראה ע"א 503/62 פלוני נ' אלמוני, פ"ד יז(2) 957 וכן, ע"א 266/77 פלוני נ' פלונית, פ"ד לד(1) 229.

יש לציין כי פסק הדין של בית המשפט העליון בבע"מ 919/15 חולל מהפכה של ממש בתחום מזונות הילדים, ההתייחסות לחובת תשלום דמי המזונות הינה בהתאם ליחס הכנסה פנויה של כל אחד מההורים ולצורך העניין זה לא משנה אם ההכנסה היא של האב או של האם. מגיל 6 השוויון מוחלט בין האם לאב ומתייחסים ליכולת של כל אחד מההורים בהתאם להכנסתם הפנוייה (הכנסות מכל מקור שהוא פחות הוצאות עבור שכר דירה או משכנתא).

כיצד נקבעים דמי המזונות בכל שכבת גיל?

 • דמי מזונות ילדים עד גיל 6 ב-ע"א 393/83 נפסק כי חובתו לשלם מזונות לילד עד גיל שש הינה אבסולוטית, והיא חלה, אפילו אם הילד עשיר והאב הינו חסר אמצעים."
 • חלוקת דמי המזונות תקבע על ידי בית המשפט, בהתאם להכנסת כל אחד מההורים, מכל המקורות (לא רק משכר עבודה) ובהתאם למספר הימים בהם שוהים הילדים אצל כל אחד מההורים. לבית המשפט קיימת סמכות לקבוע כל הסדר שיראה לו בנסיבות של כל מקרה ומקרה.
 • דמי מזונות ילדים מגיל 15 עד 18 חובת המזונות כלפי קטינים מגיל 15 ועד גיל 18 מקורה בדיני הצדקה הכלליים שבמשפט העברי. היקפם של מזונות מדין צדקה הינו רחב, ומשתרע מעבר לצרכים ההכרחיים של הקטינים, עד לרמה בה הם הורגלו. החיוב בקטגוריה זו נסמך על שלושה פרמטרים:
  • אמידות ההורה – מי שיש בכוחו הכלכלי לזון עצמו כפי צרכיו, ועדיין נותרת בידו היכולת הכלכלית. ז"א הכנסות ההורה מספיקות לעצמו ונישארת יתרה עבור הילדים.
  • חובת הצדקה היא כלפי נצרך, קרי: כלפי מי שאין בכוחו לדאוג לצרכיו, כלומר הילד.
  • וכדי מחסורו של הנצרך ז"א הצרכים להם הורגל.
 • דמי מזונות לילד המשרת שירות צבאי או עתודאי: הוחלט כי ישולם סכום בגובה של שליש מגובה סכום המזונות ששולם עד גיל 18. מקור החיוב הוא מהפסיקה. כב' הנשיא השופט מ' שמגר (כתוארו אז) פסק ב-ע"א 4480/9314 כי: "יש לאמץ את הגישה לפיה ההנחה העובדתית היא שתמיכת הורים בילדיהם החיילים פוחתת בעת שירותם הצבאי לכדי 1/3 מן הסכום המשולם קודם לתקופת השירות הצבא".

עד מתי משלמים מזונות ילדים?

חובת התשלום עד גיל 18 בבית הדין הרבני ועד לגיל 21 בבית משפט לענייני משפחה. בפועל בית משפט לענייני משפחה פוסק 1/3 מהמזונות שנפסקו עד גיל 18. סכום זה ישולם עד לשחרור הילד מהצבא או בגיל 21.

בית משפט לענייני משפחה נוטה להאריך את תקופת תשלום המזונות המלאים עד לגיוס הילד לצה"ל.

כיצד נקבעים גובה מזונות זמניים?

מאחר ששלב הדיון במזונות זמניים הוא שלב ראשוני וטרם נשמעו ראיות, בית המשפט קובע בזהירות רבה את יכולתו הכספית של הנתבע ואת צרכיו של הקטין, תוך שימת דגש על העובדה, כי מדובר בסעד זמני, המתבסס על ראיות לכאוריות בלבד.

ברוב המקרים מזונות זמניים נקבעים על בסיס כתבי הטענות ללא דיון משפטי.

איך מחשבים מזונות ילדים?

דמי  מזונות ילדים, נחלקים ל- 2 תקופות. דמי מזונות עד גיל 6, בהם האב חייב במלואם, ומגיל 6 ומעלה בהתאם להלכה של בית המשפט העליון בתיק בע"מ 919/15 חישוב דמי מזונות ילדים יעשה על פי היחס של ההכנסה הפנויה של כל אחד מההורים מול היחס של זמני השהות של הילדים בכל אחד מהבתים.

הכנסה הפנויה כוללת הכנסה מכל המקורות כולל הכנסות משכר דירה, קצבה וכד' ממנה יש להפחית את הוצאות עבור שכר הדירה או משכנתא בסכום ראוי ולאחר מכן יש להפחית סכום מינימאלי של 2,000 ₪ להורה עבור הוצאות אישיות. הסכום הנותר מייצג את הכנסתו הפנוייה של ההורה. (ראה: עמ"ש 51056-09-20).

כדי לחשב את יחס ההכנסות בין ההורים יש לחלק את ההכנסה הפנוייה של אחד מההורים בסכום הכנסה הפנוייה  של שני ההורים ביחד. לדוגמא אם להורה א' הכנסה פנוייה בסך של 5,000 ₪ ולהורה ב' הכנסה פנויה בסכום של 10,000 ₪, נחלק 5000 ₪ ב 15,000 ₪ ואז יוצא שיחס ההכנסות בין ההורים יהיה 1:3. במקרה הזה הורה א' ישלם 1/3 מההוצאות של הקטין והורה ב' ישלם 2/3 מהוצאות הקטין. סכום הוצאות הקטין יחושב לפי הסדרי הלינה. אם ההסדרים נרחבים יחושב לפי 2,250 ₪ ל- 2,400 ₪ בחודש ואם מצומצמים יחושב לפי 1,600 ₪ ל- 1,900 ₪ בתוספת דמי מדור להורה שההסדרים שלו נרחבים. אם יוכח כי הקטין היה מורגל ברמת חיים גבוהה במיוחד ולהורים נותרה האפשרות לאפשר את רמת החיים הזו לקטין, בית המשפט יפסוק סכומים גבוהים אף יותר. בנוסף כל אחד מההורים ישלם בהתאם ליחס ההכנסות הפנויות שלו את ההוצאות המיוחדות הקשורות בחינוך ובבריאות.

האם הסכם בין ההורים על גובה המזונות מחייב את הקטינים?

כן, אולם התנאי הוא שעניין המזונות נידון בתביעה מיוחדת בשמו של הקטין למזונותיו וכאשר ברור כי טובת הילד לבדה עמדה לנגד עיני כל הנוגעים בדבר ההסכם מחייב.

ראה ע"א 421,413/85 מיכל רוט קטינה ואח' נ' צבי רוט, פ"ד מ(1) 835.

מהן הוצאות מדור?

שכר דירה או משכנתא, טלפון, חשמל, גז, ועד בית, ארנונה, מים.

כמה כסף ישלם האב כהוצאות מדור בגין ילדיו?

 • ילד אחד 33% מהוצאות המדור.
 • שני ילדים 40% מהוצאות המדור.
 • שלושה ילדים 50% מהוצאות המדור.
 • במידה וקיימים הסדרי לינה אצל האב מהוצאות המדור הרשומות על פי מפתח מספר הילדים ייערך חישוב יחסי של הכנסות כל אחד מהצדדים לעומת ימי הלינה אצל כל אחד מהצדדים.

האם יש סכום מינימום למזונות?

סכום הוצאות הקטין יחושב לפי הסדרי הלינה. אם ההסדרים נרחבים דמי המזונות יחושבו בין 2,250 ₪ ל- 2,400 ₪ בחודש ואם הסדרי השהייה מצומצמים יחושבו לפי 1,600 ₪ ל- 1,900 ₪ בתוספת דמי מדור שישולמו להורה שההסדרים שלו נרחבים. בנוסף כל אחד מההורים ישלם בהתאם ליחס ההכנסות הפנויות שלו את ההוצאות המיוחדות הקשורות בחינוך ובבריאות ולעיתים יקבעו דמי טיפול במקרה של הסדרים מצומצמים.

מהם צרכים הכרחיים?

סעיפי התצרוכת שנחשבים למינימום הכרחי הם: דיור (שכר דירה והוצאות דיור שוטפות – אחזקת דירה, ריהוט וציוד לבית, מים, חשמל, גז, ארנונה וטלפון), מזון, ביגוד והנעלה, חינוך בריאות ותחבורה.

יש ויכללו בסל זה הוצאות מיוחדות לקטין אשר אינן נכללות בסל של קטין אחר, כמו הוצאות רפואיות מיוחדות, שיעורים פרטיים בשל קשיי למידה מאובחנים וכיו"ב.

מי מחוייב במזונות הכרחיים?

מזונותיהם ההכרחיים של הילדים, הינם חובת האב. דמי מזונות ילדים הכרחיים נמדדים על-פי צרכם של הילדים בלבד, ללא קשר למצבם הכלכלי טרם הגירושים וללא תלות במצבו הכלכלי של האב, לחיוב או לשלילה.
בית-המשפט העליון קבע, כי הצרכים הבסיסיים הם צרכים מינימליים השווים לכל ילד, ללא קשר למצבם הכלכלי של הוריו.

האם האשה מחוייבת להשתתף במזונות ילדיה?

עד גיל 6 האב חייב בלעדית בתשלום דמי מזונות ומעל לגיל 6 שני ההורים חייבים באופן שווה במזונות ילדיהם מדיני צדקה. חישוב דמי המזונות ייעשה בהתאם להכנסותיה ולחלוקת הזמן ההורי בין ההורים.

איך נעשית חלוקת תשלום מזונות בין ההורים?

דמי המזונות הבסיסיים של הקטין הינם בסך של 1,600 ₪ עד 1,900 ₪ במצב של הסדרי שהות מצומצמים (ללא לינה) בתוספת דמי מדור להורה שההסדרים שלו נרחבים, וסך של 2,250 ₪ ל- 2,400 ₪ במצב של הסדרי לינה נרחבים ואפילו שווים בין שני ההורים ואז כל הורה ישלם את עלויות המדור של עצמו.
אופן החישוב יעשה כך: הכנסה מכל מקור שהוא, של כל אחד מההורים, פחות הוצאות שכר דירה או משכנתא פחות סכום של 2,000 ₪ להוצאות אישיות. יחס ההכנסות הפנויות של כל אחד מההורים יוכפל בסכום דמי המזונות שהקטין זקוק לו. בית המשפט יפעיל שיקול דעת בכל מקרה ומקרה.

מתי מחוייבת האשה במזונות ילדיה?

רק כאשר האישה "אמידה", אם מנכסים או מעבודה, ומצבה הכלכלי שפיר מעבר לפרנסת עצמה – הרי שתחוייב במזונות ילדיה מדין צדקה. כאשר אין משכורתה של האישה מספיקה למחייתה, יחוייב רק האב במזונות אלה.

האם קטין יכול לתבוע את מזונותיו מן הסבא והסבתא ובאילו מקרים?

כן! ניתן לתבוע את המזונות מהסבא והסבתא במקרים בהם הוא איננו יכול לקבל את מזונותיו מן הוריו (ראה ע"א 431/80 גד רוזנברג ואח' נ' קרן חזן, פ"ד לה(2) 742)

​האם המזונות קבועים או ניתן לשנותם מעת לעת?

ניתן לשנות לעיתים רחוקות, ובנסיבות מיוחדות. פסק-דין של דמי מזונות לילדים הוא בין פסקי-הדין החריגים הניתנים לשינוי עם שינויי הנסיבות. משכך, שינוי נסיבות מאפשר למי מהצדדים לפנות לבית-המשפט שידון בגובה המזונות שנפסקו מפעם לפעם.

על התובע את שינויו של פסק-הדין להוכיח שינוי מהותי בנסיבות אלה עד כדי הצדקה לשינוי הסכום שנקבע על פיו. בפסיקה נקבעו מספר תנאים מצטברים לשינוי בסכום מזונות שכבר נקבע בפסק-דין:

 • שינוי מהותי: פסק-דין למזונות ניתן לשינוי כאשר חל שינוי מהותי בנסיבות, בהתחשב במצב השורר היום לעומת הנסיבות שהיו קיימות בעת מתן פסק-הדין שמבקש התובע לתקן. להבדיל משינוי של מה בכך, אין לצאת מתוך הנחה כי כל שינוי בנסיבות יש בו אוטומטית כדי להשליך על סכום המזונות.
 • בלתי-צפוי: בפסיקה נקבע כי שינוי נסיבות מהותי לצורך שינוי בחיוב המזונות, הינו שינוי אשר לא נצפה מראש ושלא הייתה כל אפשרות לצפותו מראש במועד פסק-הדין.
 • ​גרימת אי-צדק: נקבע לא אחת כי שינוי נסיבות לא יביא לשינוי בחיוב המזונות אלא-אם-כן השארת החיוב כמות שהוא יגרום לתוצאה לא צודקת.


מהו בן מורד?

בן המתנכר לאביו, בן אשר מסרב לקיים את החלטת בית-הדין או בית-המשפט בדבר הסדרי ראיה לאב. אב הטוען למרידה חייב להוכיח את מאמציו לקשר עם ילדיו. הכרזת בית המשפט על בן כמורד לא פוטרת אותו מתשלום מזונות מינימליים.

מהי המשמעות של בן מורד?

המשמעות היא שהאב פטור מתשלום מזונות של בן מורד. הסכנה שבמידה ובן יוכרז כבן מורד, הדבר עלול להביא את הילד לחרפת רעב ולכן, בית-המשפט ינהג בזהירות ובריסון ורק אם הגיע למסקנה כי אי-רצון לפגוש בהורה שאין בידיו הסדרי השהות(משמורת) מצדיק הפחתת המזונות הדרושים לקיומו- עלול להפחית.

בית משפט לא פסק אף פעם ביטול מזונות מינימליים לילד מורד, לעומת בית הדין הרבני הרואה בחומרה הפרת מצוות כיבוד הורים ובמקרים מסויימים אכן פוסק הפסקת מזונות לבן מורד.

האם הדין מחייב אם לשלם מזונות לילדיה כאשר הם בהסדרי שהות (משמורת) האב?

חובת האם כלפי ילדיה היא רק במישור שמעבר לצרכים ההכרחיים. על האב להוכיח את הוצאותיו באמצעות קבלות מפורטות. עד גיל שש קיים אי שוויון בין אב לאם ואף אם האם אמידה לא תחוייב במזונות לצרכים בסיסיים כי אם האב.

בפסיקה נקבע כי אם האב הוא משמורן והאם אמידה אזי במקרה זה יוכלו הילדים לתבוע צרכים שמעבר להכרחיים מן האם האמידה ואז יושג האיזון האפשרי במסגרת הדין. בכל מקרה ישלם האב עד גובה סכום דמי מזונות המינימליים הקבועים אשר יכונו "דמי אירוח" המייצגים את עלויות אירוח הילדים אצל האם.

כיצד בית-המשפט בוחן את פוטנציאל השתכרותו של האב, במקרה שהאב מובטל?

החובה לשלם נמשכת ונמדדת על פי הכנסותיו של האב טרם הפיטורין. בית המשפט בודק את ההכנסות המקובלות בענף בו עבד האב וכן בודק את רמת המחיה של המשפחה טרם הגשת תביעת דמי מזונות ילדים ועל פי פרמטרים אלו פוסק.

מה קורה אם האב הפסיק לעבוד או צמצם את משרתו?

הלכה פסוקה היא, כי יכולת האב אינה נקבעת רק על-פי הכנסתו בפועל מעבודתו, אלא נגזרת אף ממקורות אחרים העומדים לרשותו, לדוגמה: רכוש, לרבות דירה, כספים פנויים שהתקבלו ממכירת הדירה, חסכונות, וכן פוטנציאל ההשתכרות של הנתבע, על-פי מקצועו וכישוריו. בית המשפט אינו נוטה להפחתת מזונות אלא אם קיימות נסיבות חמורות במיוחד שלא נצפו מראש- גם אז יצטרך האב לשלם את המינימום ההכרחי.

מהם העקרונות לתשלום דמי מזונות ילדים מעל לגיל 6 בחלוקת אחריות הורית משותפת (משמורת משותפת) מלאה?

במידה ומשכורות הצדדים זהות וחלוקת הזמן ההורי בין ההורים שווה בית המשפט העליון קבע כי:

כל הורה ישלם בעצמו את הוצאות הקיום השוטפות של הילדים ללא צורך בהעברת תשלומים בין ההורים.

הוצאות שוטפות כגון ביגוד תשלומי בית ספר הוצאות רפואיות ישולמו על ידי הורה מרכז, כאשר ההורה המרכז יהיה על פי רוב זה אשר יימצא כי שימש עובר לגירושין כמטפל העיקרי של הילדים.

ההורים ימשיכו לחלוק בהוצאות החריגות בכפוף לכושר השתכרותם ובהתאם למנגנון שיקבע בית שמפט.

כל הורה יישא בעצמו בהוצאות המדור של הילדים.

במידה וקיים פער בין משכורות ההורים יקבע יחס המשכורות בין ההורים ואז יתבצע חישוב יחסי שנערך על בסיס הסכום הבסיסי הנדרש לקטין. לדוגמא: אם הכנסות האב עומדות על 10,000 ₪ ושל האם 5,000 ₪ הרי שקיים יחס של: 1:2. אם נקבע כי הצרכים ההכרחיים של הקטין עומדים על סך של 1,500 ₪ הרי שהאב ישלם 1,000 ₪ והאם 500 ₪.

גם המדור וההוצאות המיוחדות יחושבו על פי יחס ההכנסות של ההורים.

המעבר בין הקטגוריות(התויות של הנושאים) לא תקין. לדוגמא: כשלוחצים בקטגוריה נושאים נוספים מופיע ברקע המאמרים עם הריבועים שהיו. צריך להסיר את הרקע הזה.

או

כלוחצים על קטגוריה גירושין וגישור – מופיע עמוד ריק שכתוב עליו שאלות נפוצות. צריך להסיר את העמוד.

כיצד יחולקו בין ההורים ההוצאות החינוכיות והרפואיות המיוחדות?

ההורים יישאו בהוצאות המיוחדות בהתאם ליחס המשכורות ביניהם. כלומר אם יש הוצאה מיוחדת של 10,000 ₪ עבור טיפול שיניים ויחס המשכורות של ההורים הוא: 25% האישה ו- 75% האב אז במקרה שבדוגמא האם תשלם סכום של 2,500 ₪ והאב את היתרה

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך:

הסכם לזוגות חד מיניים

הסכם לזוגות חד מיניים

זוגות חד מיניים (שני גברים הומוסקסואלים או שתי נשים לסביות) שנישאים זה לזו בנישואים אזרחיים בחו״ל או חיים יחד ומנהלים משק בית משותף יכולים לערוך

קרא עוד »
שאלות ותשובות בענייני משפחה בעידן הקורונה

הסכם פרידה ידועים בציבור

מחפשים מידע על הסכם פרידה לידועים בציבור? בואו נדבר על זה – להבדיל מזוג נשוי, אשר צריך להסדיר את ענייני הגירושין באמצעות בית הדין הרבני,

קרא עוד »
שאלות ותשובות בענייני משפחה בעידן הקורונה

עילות לביטול צוואה

מי הם היורשים? חוק הירושה קובע כי "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו". היורשים של אדם הינם יורשים על פי דין כלומר לפי סדר עדיפות בין

קרא עוד »
איזה תנאים אפשר לכתוב בצוואה?

איזה תנאים אפשר לכתוב בצוואה?

חוק הירושה מאפשר למצווה לכתוב תנאים בצוואתו כראות עיניו. התנאים חייבים להתקיים לאחר מותו ורק אם בית המשפט יפסוק אחרת הם יבוטלו. יורש על תנאי

קרא עוד »
15 טיפים לפני פתיחת הליך גירושין

עורך דין גירושין כפר סבא

יונית גזל – עו"ד משפחה וגישור כפר סבא, עומדת בראשות המשרד מאז הקמתו ובעלת ניסיון רב בענייני משפחה ומעמד אישי ובפרט מתמחה בהליכי גירושין בין

קרא עוד »
גישור משפטי וטיפולי בהליך הגירושין

גישור משפחה

מהו גישור? הדרך הנפוצה ביותר ליישוב סכסוכים, בין שני צדדים למחלוקת, היא התדיינות בבית משפט. מדובר בהליך ארוך ומורכב, שכרוך בלא מעט הוצאות כספיות ואף

קרא עוד »
דילוג לתוכן