תפריט

יחסי ממון בן בני זוג

יחסי ממון בין בני זוג נדונים על פי המשפט האזרחי ולא על פי הדין האישי.

יחסי ממון בין בני זוג נשואים מוסדרים בחוק יחסי ממון. יחס הממון נוצרים מכוח החיים המשותפים המנוהלים בין בני זוג.

יחסי ממון מגובשים בשני הסדרים לפי השנה בה נישאו בני הזוג ומעמדם.

 • זוגות שנישאו לפני 1.1.74 וזוגות שלא נישאו ונחשבים ידועים בציבור תחול עליהם הלכת השיתוף- הלכת השיתוף היא הסדר שיתוף נכסים, פרי חקיקה שיפוטית.
 • זוגות שנישאו אחרי 1.1.74 חל הסדר איזון משאבים, שגובש בחוק יחסי ממון.

הילכת השיתוף – לנישאים עד 1.1.74 ולידועים בציבור

הלכת שיתוף הנכסים מעניקה לבני זוג זכויות משותפות שוות ברכוש שנצבר על ידם במהלך

ים ברכוש זה. הלכת השיתוף מבוססת גם על עקרון השיוויון בין במינים, ועל התפיסה כי בני זוג תורמים באופן שווה לרווחת המשפחה, גם אם אחד מבני הזוג אינו יוצא לעבוד, אלא מנהל משק בית.

חזקת השיתוף חלה על הנכסים הבאים:

 • דירת מגורים של בני הזוג במהלך נישואיהם
 • זכויות סוציאליות הנובעות מעבודת בן הזוג במהלך חיי הנישואין, ובכלל זה פיצויי פיטורין, זכויות פנסיה, הפרשות לקופת גמל ומענק שחרור משרות קבע בצה"ל.
 • נכס שנרשם על שם אחד מבני הזוג בלבד עשויי להימצא בבעלות משותפת של שני בני הזוג, מכוח חזקת השיתוף, בשים לב למכלול נסיבות העניין.
 • חשבונות בנק שנרשמו רק על שם אחד מבני הזוג אם כספי חשבונות אלה או חלקם הוזרמו לקופה המשותפת לצורכי המשפחה.
 • נכס שנרכש לפני הנישואין עשוי להיכלל בגדר חזקת שיתוף הנכסים., במיוחד כשנעשה שימוש המלמד על כוונה שלא להפרידו מהנכסים המשותפים.
 • נכס שירש אחד מבני הזוג ככלל אינו בגדר חזקת שיתוף נכסים. אולם, אם עשה בן הזוג בנכס שירש שימוש שיש בו כדי כוונתו שלא להפריד את הנכס שירש, אלא להפוך אותו לחלק מהרכוש המשותף של בני הזוג , עשוי הנכס להיכלל במסת הנכסים שעליהם חלה חזקת השיתוף
 • נכסים עסקיים נכללים בגדר חזקת השיתוף גם אם מדובר בנכס עסקי שמנוהל ע"י אחד מבני הזוג. אולם אם בני הזוג נהגו בהפרדה רכושית מוחלטת, לא די בחזקת השיתוף כשלעצמה כדי להכיר בזכויות בן הזוג בנכסיו העסקיים של בן זוגו, ויש צורך בראייה פוזיטיבית לכוונת השיתוף העסקי.
 • קופות גמל וביטוחי מנהלים הינם נכסים המובאים בחשבון איזון המשאבים בעת גירושין, אולםאינם נכללים בעזבון אם חלילה נפטר בן זוג ירשו אותו המוטבים שרשומים בקרנות אלו.

חזקת השיתוף בחובות

בצד חזקת השיתוף בנכסים, קמה גם חזקת שיתוף בחובות שנצברו על ידי בני הזוג בדרך רגילה.
זאת, למעט חובות שהם בעלי אופי אישי מובהק ואשר מעצם טיבם אין זה הצדק לשתף את בן הזוג האחר לשאת בהם, כגון חובות שנוצרו עקב הוצאות שהוצאו על ידי אחד מבני הזוג תוך הפרת נאמנותו לבן זוגו, או עקב פעילות חריגה שלא נועדה לשרת את המשפחה.

הקריטריונים לתחולת חזקת השיתוף כשמדובר בנכס ספציפי:

האם מדובר בנישואין ראשונים של בני הזוג. כאשר ידוע כי על פי הפסיקה הדנה בחזקת השיתוף יש מקום ברור ומובן יותר להחלתה של חזקת השיתוף הכללית מקום בו הנישואין הם נישואים ראשונים להבדיל מן המצב בו חוו הצדדים יחסי נישואין קודמים בעבר, אשר במסגרתם צברו נכסים.

אורח החיים של בני הזוג. כאשר לצורך הוכחת כוונת שיתוף נדרש מינימום של חיים הרמוניים. גם קיומם של ילדים משותפים יכול לסייע לביסוס כוונת השיתוף, שכן קיומם של ילדים משותפים מצריך משק בית משותף והשקעה של כל אחד מבני הזוג בדרכו הוא למשק הבית המשותף.

משך הנישואים. "ככל שמשך הנישואין מתארך, הופכת טענה מאוחרת בדבר המשך קיומה של הפרדה למלאכותית יותר ובלתי אמינה יותר.( ע"א 806/93 הדרי נ' הדרי פד (מח) 3 685).

נטילת חלק במאמץ המשותף.

קיום חשבונות בנק ונכסים אחרים משותפים. כך למשל ניתן ללמוד על כוונת שיתוף בנכס מסויים על פי התנהגות הצדדים ביחס לנכסים נוספים שהיו בידי בני הזוג במהלך הנישואין.

טיב הנכסים שבמחלוקת. לדוגמא: דירת מגורים מסווגת כאחד מנכסי המשפחה והיא הבולטת שביניהם להבדיל מנכסים עסקיים.

האם הושבח הנכס במהלך הקשר הזוגי, כגון שופץ או הושקעו בו כספים בדרך אחרת.

הסדר בחוק יחסי ממון בין בני זוג שנישאו לאחר 1.1.74

חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע שתי אפשרויות להסדרת יחסי ממון בין בני זוג:

הסכם ממון שייערך בהתאם להוראות חוק יחסי ממון או הסדר איזון משאבים שיחול על בני זוג שלא ערכו ביניהם הסכם ממון המתנה על הסדר איזון המשאבים.

הסדר איזון המשאבים

על פי הסדר איזון המשאבים, במהלך חיי הנישואין נשמרות זכויותיו של כל אחד מבני הזוג על רכושו, ואין האחד רוכש זכויות בנכסיו של השני.

עם פקיעת הנישואין בשל גירושין או עקב מוות , זכאי כל אחד מהם למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג, למעט נכס שהיה לאחד מבני-הזוג טרם הנישואין ,מתנה שקיבל אחד מבני-הזוג ירושה שקיבל אחד מבני-הזוג, במהלך הנישואין, גמלה המשתלמת לאחד מבני-הזוג על-ידי המוסד לביטוח לאומי, גימלה או פיצוי שנקבעו או המגיעים על-פי חיקוק לאחד מבני-הזוג בשל נזק גוף או מוות ונכסים שבני הזוג הסכימו בכתב שלא יכללו באיזון. ממחצית שווים של הנכסים , להם זכאי כל אחד מבני הזוג, יש לנכות את סכום החובות המגיעים ממנו בגין נכסים אלה.

תיקון חוק יחסי ממון

תיקון אשר פורסם ברשומות בחודש נובמבר 2008 במסגרתו תוקן סעיף 5, סעיף אשר הוכתר בכותרת הקדמת מועד איזון המשאבים :

סעיף 5א:

(א) הזכות לאיזון משאבים לפי סעיף 5 תהיה לכל אחד מבני הזוג אף בטרם פקיעת הנישואין אם הוגשה בקשה לביצועו של הסדר איזון משאבים לפי פרק זה והתקיים אחד מהתנאים המפורטים להלן:(1) חלפה שנה מיום שנפתח אחד מההליכים האלה: (א) הליך להתרת נישואין; (ב) תביעה לחלוקת רכוש בין בני הזוג, לרבות תביעה לפירוק שיתוף בקרקעין המשותפים לבני הזוג לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969 2, תביעה לפסק דין הצהרתי בדבר זכויות בני הזוג ברכוש, בקשה לביצוע הסדר איזון משאבים לפי פרק זה או בקשה לפי סעיף 11; (2) קיים קרע בין בני הזוג או שבני הזוג חיים בנפרד אף אם תחת קורת גג אחת במשך תקופה מצטברת של תשעה חודשים לפחות מתוך תקופה רצופה של שנה; בית המשפט או בית הדין רשאי לקצר את התקופה האמורה בפסקה זו אם ניתנה החלטה שיפוטית המעידה על קיומו של קרע בין בני הזוג".

מטרתו היחידה של תיקון זה קביעת נסיבות אשר בהתקיימן תתגבש הזכות לאיזון המשאבים בין בני הזוג עוד בטרם מועד פקיעת הנישואין ולמעשה מתן מענה להפליה שנוצרה לגבי מועד האיזון בין זוגות שנישאו לפני 1.1.1974 לגביהם חלה הילכת השיתוף לבין זוגות שנישאו לאחר מועד זה אשר חוסים בצילו של החוק.

נכסי קריירה ומוניטין אישי

בית המשפט העליון בע"מ 4623/04 כי:

חזקת השיתוף חלה על "נכסי קריירה" לרבות מוניטין אישי. על אף שפסק הדין הנ"ל עסק בבני זוג שחלה עליהם חזקת השיתוף משווה כב' המשנה לנשיאה, השופט ריבלין, בין חזקת השיתוף לבין הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק, וקובע כי בפועל יש לבחון בשני המקרים – גם במקרים של חזקת שיתוף וגם במקרים של איזון משאבים -את הפער שנוצר בין בני הזוג עקב הנישואין, ולאזן אותו בכסף או בשווה כסף

מהם "נכסי הקריירה"?

אין רשימה סגורה. כושר זה מורכב, על דרך הכלל, פרט לכישוריו של האדם, גם מיסודות נוספים ובעיקר השכלה, ניסיון ומוניטין שנרכשו לאורך תקופת הקשר הזוגי. "נכסי הקריירה", הם נכסים אישיים. הם טבועים באדם. להבדיל מנכסים אחרים שצוברים בני הזוג, אין זו שותפות הצריכה פירוק. התפישה המתאימה לחלוקת "נכסי הקריירה", גם בגדר הלכת השיתוף, דומה לזו הגלומה בהסדר איזון המשאבים. יש לבחון את הפער שנוצר בין בני הזוג עקב הנישואין, ולאזן אותו בכסף או בשווה כסף.

יש לגרוע מן הפער הזה את התרומה לכושר ההשתכרות שבאה מכישרון אישי וכן את זו שנוצרה קודם לתחילת הקשר הזוגי או לאחר שפורק. יובהר, כשמדברים על כושר השתכרות אין עוסקים ב"נכס עתידי" כי אם בנכס בר-קיימא, שפירותיו יצמחו ויבשילו ברבות השנים. כושר ההשתכרות נוצר וקיים. הוצאתו אל הפועל היא שתעשה בעתיד. במובן זה, אין הוא שונה מכל נכס, שמחירו משקף את האפשרות להפיק ממנו רווחים בעתיד.

מהפסיקה קבעה כי יש למצוא קביעה ברורה וחד-משמעית שנכסי קריירה ייחשבו כ"נכס" לצורך איזון משאבים, ודינו ככל נכס אחר העומד לאיזון.

כיצד יחושב המוניטין?

מוניטין עסקי הינו זכות קניינית והוא מוכרים כנכס. נכס זה הינו בעל שווי כלכלי, אשר ניתן לאומדו בכלים מקובלים. לרוב נהוג, כי רואה חשבון או כלכלן מעריכים את המוניטין

בע"א 7493/98 נסקרו מספר דרכים או שיטות לאופן חישוב המוניטין:

 • השיטה המבוססת על חישוב רווח שנתי ממוצע- אחת משיטות החישוב שנבחנו בארץ ומחוצה לה מזהה את שווי המוניטין עם הרווחים העתידיים של העסק המוערכים בהסתמך על ממוצע רווחיו בשנים קודמות.
 • השיטה היחסית – לפי נוסחה זו, הרווח המיוחס למוניטין הוא הפער שבין הרווח שהפיק העסק לבין הרווח המקובל בענף.
 • השיטה השיורית- שיטה זו מתבססת במידה רבה על נתון עובדתי לפיו העסק נמכר וכי יש לו שווי. ממחיר התמורה שנשתלמה בגין העסק כולו מופחת ערך השוק של כל אחד מהנכסים האחרים, והיתרה, תיחשב כערכם של המוניטין ושל העסק כעסק חי .

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך:

הפחתת דמי מזונות

ייפוי כוח מתמשך מקוון

ייפוי כוח מתמשך אונליין הינו מסמך משפטי, המוגש באופן מקוון לאפוטרופוס הכללי, על ידי עורך דין אשר קיבל הסמכה לערוך ייפוי כח מתמשך. במסגרת מסמך

קרא עוד »
הפחתת דמי מזונות

סוגי צוואות

הצוואה הינה מסמך משפטי המכיל הוראות מה ייעשה בכל הרכוש אותו צברתם במהלך כל חייכם. לידיעתכם, כל סכסוכי הירושה המגיעים לבית המשפט , נובעים מצוואות

קרא עוד »
תלונת שווא אלימות במשפחה

תלונת שווא אלימות במשפחה

החוק למניעת אלימות במשפחה, נחקק לטובת נשים ולמניעת אלימות כנגדן, אולם לדאבוננו קיימים מקרים בהם נשים מנצלות את רגישות המערכת כלפיהן וכחלק מאסטרטגיה של ניהול

קרא עוד »
דילוג לתוכן