תפריט

מזונות אישה

האם תשלום המשכנתא הוא חלק מתשלום המזונות?

לעניין המשכנתא, הלכה היא שכאשר מדובר בדירה משותפת של בני הזוג, החזר חוב המשכנתא אינו עניין של מזונות אלא עניין ממוני בין הצדדים.

כיצד נקבע תשלום המשכנתא?

החיוב של בעל / אב בתשלום המשכנתא ייעשה עד לגובה של המדור הריאלי המתאים. (עלות דמי שכירות בדירה זהה).​

האם תשלום משכנתא נחשב לרכיב של מזונות?

כן, בפסיקה נקבעו כמה כללים מנחים:

כאשר משולמת משכנתה חודשית על-ידי בן-הזוג או הורה, החיוב מדין המזונות הוא בגדר חיוב של מדור רעיוני, שהרי ללא המשכנתא היה על בן-הזוג או ההורה לשכור דירה ולבקש חיוב הבעל-האב בחלק מרכיב שכר הדירה או במלוא שכר הדירה לפי הנסיבות.

כאשר החזר המשכנתא החודשית גבוה, וחורג מעלות שכר דירה סביר, שניתן לאשרו, רכיב המדור הרעיוני יחושב לפי שווי שכר דירה סביר, ויתרת המשכנתא החודשית תהיה בגדר רכיב הוני, שאין על הבעל-האב להשתתף בו.

​האם בן זוג העוזב את הדירה מאבד את זכויותיו?

באופן עקבי בפסיקה נקבע כי כאשר עוזב בן-זוג את הדירה מרצונו על רקע יחסיו המעורערים עם בן-הזוג האחר, אין עזיבתו מהווה ויתור על החזקה לטובת בן-הזוג האחר, קל וחומר כאשר העזיבה היא מכורח צו שיפוטי, שאיננו מיועד לפגוע באינטרסים קניינים כספיים שיש לבן-הזוג כבעלים משותף של הדירה.

מה זכות האישה לתנאי מגורים?

זכות האישה היהודיה למזונות אישה טומנת בחובה גם זכות למדור- זכות למקום מגורים שבו תוכל האישה לגור. מכח הכלל "עולה עמו ואינה יורדת עמו" האישה זכאית לאותם תנאי מגורים להם הורגלה במהלך נישואיה.

על פי בית משפט לענייני משפחה הזכות למדור אינה זכות למדור ספציפי בבית המסויים בו גרו בני הזוג. בפרקטיקה של בתי הדין הרבניים, זכות המדור נתפסת כזכות למדור ספציפי, דהיינו- כזכות להישאר בדירת בני הזוג, או לגור בדירה שהן תנאי המגורים והן הזכויות בה זהים לאלה של דירת בני הזוג.

איך נקבע תשלום המדור?

חישוב סכום המדור כולל בתוכו הוצאות שכר דירה, ארנונה ומים, חשבון חשמל ולעיתים גם הוצ' כבלים ואינטרנט. מדור לאישה ינתן כל עוד היא נשואה. לאחר הגירושין תשלום המדור נקבע לפי מספר הילדים. עבור ילד אחד ישלם האב 33% עבור 2 ילדים 40% ומ 3 ילדים 50%.

ב-תמ"ש (ת"א) 19574/96 נפסק: "המדור הינו בגדר צרכים הכרחיים. שיעור החיוב במדור רעיוני מותנה בהכנסות ההורים ובשיעור ההתפלגות של הרכיב בין האם לבין הילדים. בהרכב משפחה של אם + ילד – חלקה של האם 70% וחלקו של הקטין 30%. בהרכב משפחה של אם + 2 ילדים – חלקה של האם 60% ושל הילדים 40%. בהרכב משפחה של אם + 3 ילדים – חלקה של האם – 50% ושל 3 הילדים 50%."

מהו "מדור שקט ושליו"?

זכותה של האישה לקבל מן בעלה מדור. זכות זו כוללת בתוכה "מדור שקט ושליו" קרי ללא הטרדות, איומים, אלימות פיזית, אלימות מילולית מצד הבעל כלפי האישה.

כיצד בית-המשפט מבטיח את מדורה השקט ושליו של האישה?

בית-המשפט יכול להוציא תחת ידו צו מניעה האוסר על הבעל להתקרב ו/או להיכנס לדירת האישה. חשוב לציין כי בית-המשפט יתן צו מניעה כאמור רק במקרים המצדיקים זאת. (ראה בהרחבה בפרק אלימות במשפחה).

האם ניתן לחייב אישה לצאת לעבוד?

ככלל, זכות האישה למזונות אישה עומדת לאישה כל עוד היא לא ויתרה עליה מרצונה. נפסק, כי אין לחייב אישה שאינה צעירה, שבמשך שנות נישואין רבות לא עבדה למחייתה, לצאת לעבוד.
מאידך נפסק כי יש בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להביא בחשבון את הכנסותיה של האישה אם היא הייתה עובדת למחייתה (אישה שעבדה כל השנים, בעלת כישורים, ילדים בוגרים וכו').

האם כל השתכרותה של האישה שייכת לבעל?

כן. ההלכה היא כי השתכרותה של האישה שייכת כל כולה לבעל, שכן כשם שהאישה זכאית למזונות אישה מן הבעל, כך הבעל זכאי ל-"מעשה ידיה", השתכרותה, של האישה.

האם האישה רשאית לוותר על מזונותיה ובמקום זאת לשמור על מעשיה ידיה?

כן.

מהו המושג "נכסי מילוג" של האישה?

כל אותם נכסים אשר נשארים בשליטתה המלאה של האישה ולבעל אין שליטה עליהם ואין הוא יכול "לסחור" בהם כגון: דירה נוספת הרשומה על שמה ומתקבלים דמי שכירות. אך יש לשים לב, הבעל זכאי לקבל את הפירות הנובעים מאותם נכסים שבשליטתה של האישה. אך אם האישה מפסידה ואיננה מקבלת פירות מנכסיה, הבעל אינו נושא בחלק מן ההפסד.

מהו ההבדל בין מורדת "בעינא ליה" לבין מרידה "מאיס עלי"?

בסוג של מרידה "בעינא ליה" רצונה של האישה הוא לצער את בעלה למרות שאין רצונה להתגרש ממנו, שכן המרידה בסוג זה ניתנת לגישור ול-"תיקון". לעומת זאת, בסוג של מרידה "מאיס עלי" עניין המרידה אינו מצטמצם רק לסירוב לחיות חיי אישות, אלא יוצא מנקודת הנחה שאין כלל מקום לחיי נישואין בין שני הצדדים.

למי הסמכות לדון בטענה של מרידה?

בשל הסיבה שתביעת מורדת היא עניין שבנישואין, הסמכות לדון בה מוקנית לבית-הדין הרבני.

האם כאשר הבעל נסע לחו"ל לרגל עסקיו, תהא האישה זכאית למזונותיה?

במקרה שכזה, בית-המשפט או בית-הדין הרבני, לא יפסוק לאישה מזונותיה למשך כשלושה חודשים ראשונים שכן, חזקה היא ש-"אין אדם מניח ביתו ריקן" כלומר, חזקה על הבעל שהשאיר לאישה די למחייתה למשך שלושת החודשים הראשונים. רק אם תוכיח כי לא הבעל לא דאג למחייתה תוכל לקבל מזונות אישה.

מתי נשללת זכותה של אישה למזונות אישה?

קיימות עילות לביטול זכותה של אישה למזונות אישה, גם במהלך חיי הנישואין. העילות השכיחות:

אישה מורדת-אישה המסרבת לחיות חיי אישות עם בעלה נקראת, על פי ההלכה היהודית מורדת. מרגע שהאישה הוכרזה כמורדת, היא מאבדת את זכותה למזונות. על מנת שאישה תוכרז כמורדת, צריכם להתקיים תנאים מוקדמים: התראה, הכרזות פומבי, הפצרת בית הדין באישה שתחזור וחלוף תקופה של 12 חודשים.
אישה שזנתה- אישה שביצעה מעשה ניאוף, בקיימה יחסי אישות עם גבר אחר.

באיזה מקרה יפטרו את הבעל מתשלום מזונות לאישה?

במקרה ויש לאישה הכנסות אשר יכסו את כל צרכיה או שאיבדה את זכותה.

מהו המצב במקרה ולאישה ישנן הכנסות, אך אלה אינם מספיקים למחייתה?

במקרה שכזה, הבעל חייב לשלם מזונות אישה בגובה ההפרש. הכלל אומר: "עולה עמו ולא יורדת" – כל עוד האישה נשואה לבעלה לא תרד מרמת החיים לה הורגלה משך תקופת חייהם המשותפים. כמו כן מחוייב הבעל על פי בית הדין הרבני למדור ספציפי.

הכלל אומר: "לא תעבור מנווה טוב לנווה רע" כלומר אם היתה רגילה לחיות בדירה מרווחת ובתנאים טובים לא יורעו תנאיה כל עוד היא נשואה.

האם ניתן לקזז ממזונות אישה את הכנסתה מעבודה?

ככלל, האישה צריכה להראות שתוכל להמשיך לחיות ברמת החיים לה היא רגילה גם ללא מזונות אישה מהבעל. במידה והיא לא משתכרת בשיעור הוצאותיה, יחוייב הבעל בהפרש. חריג, בנסיבות בהן חוייב הבעל לגרש את אשתו, אך הוא מסרב לתת לה גט, אין לקזז את מעשה ידיה של האישה ממזונותיה.

מתי אישה מקבלת מזונות אישה?

מזונות אישה תקבל כל עוד היא נשואה ולא עובדת ולבעלה אין עילת גירושין הפוגעת בזכותה.

מהו הדין לפיו חייב הבעל במזונות אישה?

זכות האישה למזונות אישה תידון ותוכרע לפי הדין העברי שלפיו חייב בעל במזונות אישה כל עוד בני הזוג נשואים. גם אם דנים בבית משפט למשפחה הדין העברי מחייב.​

מה הכללים לקביעת מזונות אישה?

מזונות אישה ישולמו בהתאם לרמת החיים שלה הורגלה האישה בתקופת הנישואין בהתאם חל לכלל "עולה עמו ואינה יורדת עמו", אשר לפיו החובה לזון את האישה אינה מתפרשת על פני צרכיה ההכרחיים בלבד, אלא יש לזון אותה לפי מעמדה ולפי הרמה אליה הורגלה בבית בעלה.

בעניין זה נקבע שהדגש הוא על רמת החיים שהאישה הורגלה אליה ולא על עושרו של הבעל. יחד עם זאת, גם כאשר מצבו הכלכלי של הבעל אינו טוב, עליו לספק מזונות אישה מינימליים ולא תשמע ממנו טענה שאין ידו משגת.

כיצד נקבע גובה מזונות אישה?

מזונות אישה נקבעים לפי רמת החיים לה הורגלה לפי הקריטריונים הבאים:

  • מדור והחזקתו: איזור המגורים, סוג המדור ורמתו, מספר החדרים, עריכת שיפוצים בדירה. רהיטים וציוד, גנן ועוזרת בית, הוצאות ארנונה, חשמל, מים, ועד בית, החזקת כלי רכב,סוג ומספר כלי הרכב שבשימוש המשפחה.
  • תרבות ופנאי: מינוי לעיתונים וכתבי עת, אינטרנט, כבלים, נסיעות לחו"ל, מסעדות, בתי-קפה, מנוי למופעים, הצגות, קונצרטים וסרטים, חברות במועדוני ספורט וחוגים לילדים.
  • חינוך: בתי-ספר פרטיים, שיעורי עזר, העסקת אומנת לילדים.
  • רפואה: ניתוחים קוסמטיים, השתלות שניים וכו'.
  • הוצאות מזון: תוספי מזון, מזון מוכן, רכישת משקאות חריפים ודליקטסים.
  • שונות: רכישת ביגוד ומותגים, מתנות, החזקת בעלי-חיים, תחביבים.

האם אישה זכאית למזונות אישה כשאינה חיה עם הבעל?

ככלל, האישה זכאית למזונות אישה, כל עוד היא חיה עם הבעל. אולם אם הבעל עזב את הבית או לחילופין האישה עזבה מסיבות מוצדקות יחוייב הבעל במזונות אישה.

עוד מאמרים שיכולים לעניין אותך:

עורך דין הסכם ממון - הסכם ממון ידועים בציבור אונליין

עורך דין הסכם ממון

הסכם ממון הוא הסכם משפטי מחייב שנערך בין שני בני זוג העומדים להינשא או נשואים, ומטרתו להסדיר את חלוקת הרכוש בין שני בני הזוג במקרה

קרא עוד »
הסכם הורות משותפת

הסכם הורות משותפת

הסכם הורות משותפת הינו הסכם מורכב מאוד ומחייב כלכלית, ואם הוא לא ערוך נכון משפטית בית המשפט עלול לבטלו, ולפסוק כראות עיניו בכל מקרה ומקרה.

קרא עוד »
שאלות ותשובות בענייני משפחה בעידן הקורונה

עילות לביטול צוואה

מי הם היורשים? חוק הירושה קובע כי "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו". היורשים של אדם הינם יורשים על פי דין כלומר לפי סדר עדיפות בין

קרא עוד »
הסכם לזוגות חד מיניים

הסכם לזוגות חד מיניים

זוגות חד מיניים (שני גברים הומוסקסואלים או שתי נשים לסביות) שנישאים זה לזו בנישואים אזרחיים בחו״ל או חיים יחד ומנהלים משק בית משותף יכולים לערוך

קרא עוד »
דילוג לתוכן