תפריט

איזה תנאים אפשר לכתוב בצוואה?

איזה תנאים אפשר לכתוב בצוואה?

חוק הירושה מאפשר למצווה לכתוב תנאים בצוואתו כראות עיניו. התנאים חייבים להתקיים לאחר מותו ורק אם בית המשפט יפסוק אחרת הם יבוטלו.

יורש על תנאי דוחה סעיף 43 לחוק הירושה:

הסעיף קובע כי המצווה רשאי לצוות שיורש יזכה אם מתקיים תנאי או בהגיע המועד, לא קוים התנאי אין זכייה. לדוגמא המצווה מוריש סכום בתנאי שהוא יינתן לאחר החתונה של היורש או למטרת לימודים או בגיל מסויים וכד'.

אם לא התקיים התנאי או לא הגיע המועד יתנהל העיזבון על ידי מנהל עיזבון עד שיתקיים התנאי או שיגיע המועד. במידה ולא קבע המצווה מי יזכה אם יתברר שהתנאי לא יוכל עוד להתקיים, יזכו היורשים על פי דין.

בית המשפט קבע כי למרות שסעיף 43 מאפשר להתנות תנאים הוא לא יאפשר למצווה להנחיל את "שלטון היד המתה" מעבר למותר על פי יתר סעיפי החוק.כלומר בית המשפט רשאי לבטל סעיפים בהם קיימים תנאים לא הגיוניים בצוואה.

תנאי יורש על תנאי מפסיק סעיף 44 לחוק הירושה:

הסעיף קובע כי המצווה רשאי לצוות שיורש יחדל מלזכות בהתקיים תנאי או בהגיע המועד. אם לא קבע המצווה מי יזכה בהתקיים התנאי או בהגיע המועד יזכו יורשיו על פי דין כיורשים אחרי אותו יורש.

לדוגמא: המצווה יכול לצוות בצוואתו כי אלמנתו תזכה לגור בדירתו כל עוד היא לא מתחתנת שוב.

דוגמא נוספת היא תניה הקובעת כי אם היורש יתקוף את הצוואה או ינסה להתערב בתוכניות המצווה הוא יסולק מזכייתו בצוואה. בעניין אנגלמן בתיק ע"א 245/85 בית המשפט הבחין בין סיטואציה שבה תנית הסילוקין תכובד כאשר ההתנגדות לצוואה הנה התנגדות סרק, חסרת בסיס שהועלתה שלא בתום לב לבין התנגדות סבירה וצודקת. לכן בית המשפט קבע כי תנית הסילוקין תקפה ואפשרית אבל בית המשפט צריך לערוך את האיזון הנכון בין האינטרסים כדי לתת לה תוקף או לפסוק אותה.

תנאי חיובי יורש – ס' 45 לחוק הירושה:

הסעיף קובע כי המצווה רשאי להורות בצוואתו דבר שיורש יהיה חייב לעשות או להימנע מלעשות במה שקיבל מן העיזבון. דוגמא לחיוב כזה כאשר מוריש מחייב יורש להשתמש בדירה תקופה מסוימת  ולא למכור אותה או שהוא קובע מי יגור בדירה.

במידה ומדובר בחיוב שיש בו עניין לציבור הרחב אז היועץ המשפטי לממשלה רשאי לדרוש להצטרף להליך ולחייב את היורש לפעול בהתאם לצוואה.

בע"א 1182/90 שחם נגד רוטמן קבע בית המשפט העליון 3 מצבים בהם המצווה יכול להגביל את היורש והם: 

  1. 1. המצווה מגביל במפורש את כוחו של היורש בנכס.
  2. 2. המצווה לא קבע הגבלות אבל ניתן להסיק מתוך הצוואה שהתכוון לכך.
  3. 3. המצווה קבע הוראה של יורש אחר יורש.
דילוג לתוכן