תפריט

עילות לביטול צוואה

מי הם היורשים?

חוק הירושה קובע כי "במות אדם עובר עזבונו ליורשיו". היורשים של אדם הינם יורשים על פי דין כלומר לפי סדר עדיפות בין קרובי המוריש או יורשים על פי צוואה.

המקרים בהם קיימים מאבקי ירושה, הם המקרים בהם הנפטר השאיר צוואה ואז יורש על פי דין אשר קופח בצוואה מחפש דרך לבטל את הצוואה או במקרה בו קיימת צוואה נוספת של המצווה שהוראותיה שונות.

עילות לביטול צוואה

צילום אילוסטרציה

איך מבטלים צוואה?

הדרך לבטל צוואה היא בהגשת התנגדות לצו קיום צוואה לרשם הירושות. בבקשה זו יפרט המתנגד את נימוקיו וההתנגדות תעבור להכרעת בית המשפט לענייני משפחה.

המתנגד לצוואה צריך להגיש את התנגדותו מיד כאשר שמע על הנסיבה בגינה הוא רוצה להגיש את ההתנגדות ואם הוא לא יעשה כן יטען היורש לשיהוי רב אשר עלול לפגוע בזכותו של המתנגד.

מאיזה סיבה ניתן לבטל צוואה?

העילות לביטול הצוואה נחלקות לשניים: עילה צורנית הבודקת האם הצוואה נכתבה על פי הכללים הקבועים בחוק ועילה מהותית הקשורה בתוכן הדברים שנכתבו והנסיבות בהם הן נכתבו.

בצוואה בכתב יד יש לבדוק את זהות כתב היד בצוואה לכתב  היד של המוריש. האם בצוואה כתוב תאריך והאם המצווה חתם על הצוואה. האם פרטי היורשים מפורטים דיים או שיש מקום לספקות.

בצוואה בעדים יש לבדוק אם העדים כשירים, האם הם נהנים מהעזבון באיזה שהיא דרך, האם הצהרת העדים תואמת את ההצהרה הנדרשת על פי חוק והאם הצוואה הודפסה על פי כל הכללים הנדרשים.

בצוואה על ידי נוטריון יש לבדוק האם המנוח היה רתוק למיטתו או מתקשה בהליכה בעת שהוא חתם בפני נוטריון ואם כן האם צורף לצוואה מסמך רפואי כמתחייב בחוק.

בהיבט המהותי יש לבדוק האם בתקופה בה חתם המנוח הוא היה כשיר לחתום על צוואה, האם היה במצב שהבין את ההוראות שנתן בצוואה. קיימים מקרים בהם המתנגד מבקש מבית המשפט לתת צו לגילוי מסמכים רפואיים של המנוח סמוך למועד פטירתו על מנת לבחון סוגיה זו.

ישנם מקרים בהם המנוח היה נתון להשפעה בלתי הוגנת סמוך למותו, ואז השתלט עליו אדם שאילץ אותו לעשות צוואה לטובתו. במקרה כזה יש להוכיח כי המנוח היה תלוי באותו אדם, הרחיקו מקרוביו וניהל אותו כרצונו.

עילות לביטול צוואה

מעורבות בעשיית צוואה

אם הזוכים בצוואה היו מעורבים בעשייתה, הוראות הצוואה לטובתם עלולות להתבטל עקב כך. מעורבות בצוואה עלולה להיחשב אם הזוכה יצר קשר עם עורך הדין העורך את הצוואה, הביא את המנוח, היה נוכח בעת החתימה, העביר לעורך הדין את ניסוח עקרונות הצוואה. בתי המשפט ביטלו זכות לירושה עקב מעורבות בעשיית הצוואה ובכל פסקי הדין הם מדגישים את העובדה שלזוכה אסור להיות מעורב בעשיית צוואה שהיא לטובתו.

אם ניתן להוכיח כי הצוואה נכתבה תחת איום, אונס, טעות, הטעייה תפסל הצוואה.

אומד דעת המצווה

לאומד דעת המצווה בזמן עשיית הצוואה משקל רב מאוד ס' 54 בחוק הירושה קובע כי מפרשים צוואה לפי אומד דעתו של המצווה כפי שהיא משתמעת מתוך הצוואה ובמידה שאינה משתמעת מתוכה – כפי שהיא משתמעת מתוך הנסיבות". כלומר ראשית בוחנים את הכתוב בצוואה ואחר כך בודקים את הנסיבות בהם נכתבה הצוואה. בית המשפט  העליון בע"א 1900/96 קבע כי עיקרון העל המנחה את בית המשפט  הוא הצורך לכבד את רצון המת מאחר והחירות של כל אדם לצוות ולהורות מה ייעשה בנכסיו לאחר פטירתו קיבלה זכות חוקתית בהתאם לס' 3 לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

דילוג לתוכן